Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady obchodných vzťahov medzi spoločnosťou Mikula s.r.o., ako prevádzkovateľom virtuálneho obchodu knihy-mikula.sk a odberateľmi (zákazníkmi). Odoslaním objednávky vyjadruje odberateľ (zákazník) súhlas s obchodnými podmienkami.

Článok 1 – Práva zákazníka internetového obchodu

Knihy-mikula.sk je virtuálny obchod – kníhkupectvo, ktorý sa riadi rovnakými obchodnými vzťahmi ako normálny obchod/predajňa, tzn. že zákazník virtuálneho obchodu má rovnaké práva, ako zákazník obchodu/predajne. Platia rovnaké reklamačné pravidlá a obchodný zákonník, ktorý vytyčuje základné práva nielen zákazníkov, ale i obchodníkov (dodávateľov). Preto, ak niektoré zásady obchodných vzťahov medzi zákazníkom a obchodníkom nie sú uvedené v týchto podmienkach, riadia sa platným Obchodným zákonníkom.

Článok 2 – Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných a záručných podmienkach nasledujúce výrazy tento význam:

 • „knihy-mikula.sk “ je virtuálny obchod prevádzkovaný spoločnosťou Mikula s.r.o., ktorá je v ďalšom texte uvedená ako „prevádzkovateľ“
 • „zákazník“ – je odberateľ, ktorý znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Mikula s.r.o., prevádzkujúcou virtuálny obchod knihy-mikula.sk vystavením objednávky prostredníctvom virtuálneho obchodu
 • „tovar“ – znamená všetky produkty predávané prostredníctvom virtuálneho obchodu knihy-mikula.sk
 • „email“ – elektronická pošta

Článok 3 – Ochrana osobných údajov a bezpečnosť platby

 


1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 1. právo na informácie, ktoré sú plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 3. právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 4. právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 6. právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
 7. právo na prenosnosť osobných údajov,
 8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme.

 

 

Článok 4 – Objednávanie a dodávky tovaru

 1. Zákazník objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka virtuálneho obchodu knihy-mikula.sk.
 2. Každá objednávka musí obsahovať: meno objednávateľa (zákazníka), email, telefónne číslo, presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru a adresu kam má byť tovar doručený. Objednávky sa zaraďujú do systému v poradí, v akom prichádzajú.
 3. Objednávku potvrdí prevádzkovateľ elektronickou poštou a oznámi zákazníkovi vyexpedovanie tovaru emailom alebo telefonicky.
 4. Doprava tovaru k zákazníkovi je zabezpečovaná prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prepravnej služby, ktorá súčasne zabezpečí poistenie tovaru v plnej hodnote.
 5. Tovar v prípade poslania „na dobierku“ je poistený v plnej hodnote.
 6. Pri osobnom prevzatí tovaru musí zákazník skontrolovať správnosť a kompletnosť dodávky a potvrdiť podpisom dodací list spoločnosti Mikula s.r.o.
 7. Pri použití prepravnej služby sa tovar a daňový doklad odovzdajú prepravnej službe.
 8. Tovar je zabalený a zabezpečený odosielateľom . Zákazník je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky priamo na pošte alebo u kuriéra a v prípade poškodenia obalu to na mieste reklamovať. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

Za tovar je zodpovedná spoločnosť Mikula s.r.o. do doby jeho prevzatia zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom od doby, kedy je zákazníkovi umožnené fyzicky s tovarom disponovať. V prípade prevzatia tovaru na pošte, alebo od kuriéra, či inej dopravnej spoločnosti a nevyužitia okamžitej kontroly obsahu balíka a neporušenia tovaru počas prepravy, nebudú neskoršie reklamácie brané na zreteľ a prevádzkovateľ internetového obchodu nenesie za poškodenie tovaru počas jeho transportu žiadnu zodpovednosť.

Článok 5 – Ceny

 1. Pri každom tovare je uvedená i jeho predajná cena. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tieto ceny .
 2. Ceny uvedené pri tovare zahŕňajú aj daň z pridanej hodnoty, ktorej výška sa riadi platnou daňovou právnou úpravou.
 3. Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

Článok 6 – Zľavy

Každý zákazník, ktorý nakupuje v internetovom obchode knihy-mikula.sk má poskytnutú zľavu vo výške 20 % z doporučenej MOC. Okrem toho internetový obchod ponúka u vybraných titulov akciové ceny, ktoré sú ešte nižšie ako MOC znížená o 20%. Sú v sekcii akcie. Samostatnou sekciou je predaj tovarov poškodených. Sú to knihy, ktoré sú obsahovo plnohodnotné, len môžu mať ušpinený či poškrabaný obal alebo zožltnuté listy. Spravidla ide o dopredaj nákladu.

Článok 7 – Spôsob platby

Platby sa vykonávajú v eurách, pričom je možný jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 • PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ: Pri tomto spôsobe platby uhrádza zákazník tovar pri jeho prevzatí priamo zástupcovi spoločnosti Mikula s.r.o.
 • PLATBA PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY DOBIERKA: Pri tomto spôsobe platby zákazník uskutočňuje platbu pri preberaní zásielky na počte alebo u kuriéra.
 • PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby dostáva zákazník tovar až po uhradení faktúry, alebo zloženky. Musí sa vopred dohodnúť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.
 • ZÁLOHOVÁ PLATBA: Pri tovare nad 333 EUR je potrebné zaplatiť zálohu na tovar, aby sa tak verifikoval skutočný záujem zákazníka o objednaný tovar. Záloha môže byť platená buď vkladom na účet Mikula s.r.o., alebo zloženkou, kedy číslo objednávky sa použije ako Variabilný symbol. Tieto náležitosti budú dohodnuté elektronickou poštou, resp. telefonicky.

Článok 8 – Práva a povinnosti prevádzkovateľa virtuálneho obchodu „knihy-mikula.sk “ a jeho zákazníka

 1. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, spoločnosť Mikula s.r.o. nezodpovedá zákazníkovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.
 2. Prevádzkovateľ virtuálneho obchodu „knihy-mikula.sk “ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu dodania tovaru k zákazníkovi, pokiaľ ho nemá na sklade. Toto predĺženie dodacej doby bude zákazníkovi oznámené prostredníctvom elektronickej pošty, resp. telefonicky.
 3. Prevádzkovateľ a zákazník sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu, pričom dátumom vzniku zmluvného vzťahu sa rozumie dátum objednávky.

Článok 9 – Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ virtuálneho obchodu „knihy-mikula.sk “ nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nešetrným zaobchádzaním, alebo pri inom porušení záručných podmienok.

 1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený spoločnosti Mikula s.r.o.
 2. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar s kópiou dodacieho listu alebo faktúry.
 3. Oprávnená reklamácia je bezplatná.
 4. Zvyčajná doba na vybavenie reklamácie je jeden mesiac od jej prijatia.

Tovar v prípade reklamácie meníme kus za kus.

Článok 10 – Poštovné

Slovenská Republika
Poštovné a balné vo výške 4,50 € pripočítavame k objednávkam s hmotnosťou do 1 kg. Poštovné a balné u objednávok s hmotnosťou nad 1 do 2 kg je 6 €, nad 2 do 5 kg je to 8 €, nad 5 do 10 kg je to 10€ Za každých ďalších i načatých 5 kg tovaru je poštovné a balné vyššie o 5 €.

Česká Republika
Poštovné za balík do hmotnosti 1 kg na dobierku do Čiech je 10 €. Balíky vyššej hmotnosti budú účtované podľa platných taríf Slovenskej pošty a klientovi budú oznámené ešte pred odoslaním tovaru, aby mal v prípade vysokého poštovného možnosť objednávku zrušiť.

Článok 11 – Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom, alebo len čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 2. Práva zákazníka vo vzťahu k prevádzkovateľovi virtuálneho obchodu knihy-mikula.sk vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
 4. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. augusta 2014.

Nám. Hraničiarov 35, Bratislava +421 905 150 416 mikula@knihy-mikula.sk IBAN SK2111000000002628832434
Môj účet

  U vás doma do 24 hodín.